Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor praktijk Kleurrijk Bestaan, praktijk voor
Psychosociale individuele therapie en relatietherapie, gevestigd in Rolde. Kleurrijk
Bestaan staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58037470.

Artikel 2. Aanbod

Een psychosociaal hulpverlener begeleidt cliënten die psychische klachten ervaren
naar aanleiding van een psychosociaal probleem.
Cliënten zijn bij aanvang van de behandeling minimaal 16 jaar of ouder.
Hulpverlening gebeurt bij Kleurrijk Bestaan aan de hand van individuele dan wel relatie
gesprekken, met behulp van verschillende psychotherapeutische gesprekstechnieken
en behandelmethodieken. Alles op maat afgestemd op de hulpvraag en het proces van de cliënt.

Artikel 3. Cliënt

De cliënt is de persoon die een behandelovereenkomst heeft met Kleurrijk Bestaan.

Artikel 4. Privacy en veiligheid

Hetgeen tijdens de gesprekken bij Kleurrijk Bestaan wordt besproken, is en blijft
geheim, tenzij de informatie strijdig is met het strafrecht. Mocht er door de cliënt
toch melding worden gedaan van zaken die in strijd zijn met het strafrecht, dan heeft
Kleurrijk Bestaan de wettelijke plicht dit te melden aan de autoriteiten. Hierop kan
Kleurrijk Bestaan niet worden aangesproken door de cliënt.

Cliënt kan worden gevraagd om diens persoonsgegevens met Kleurrijk Bestaan te delen.
Deze gegevens zijn nodig om een zo compleet mogelijk beeld van cliënt te krijgen om cliënt
zo goed mogelijk te begeleiden naar diens gewenste doel. Ook zijn bepaalde gegevens nodig om 
facturen volgens wettelijke normen op te kunnen stellen of contact met cliënt op te nemen
wanneer bijvoorbeeld een afspraak verplaatst moet worden. 

Er worden nooit meer gegevens gevraagd dan nodig voor het therapeutisch proces. 

De persoonsgegevens worden up to date gehouden. Zodra Kleurrijk Bestaan ontdekt dat 
de gegevens niet meer up to date zijn, dan zal zij contact opnemen met cliënt. De persoonsgegevens
worden aangevuld als deze niet volledig zijn. Ze worden gecorrigeerd als ze onjuist blijken te zijn. 
Alle gegevens worden digitaal dan wel schriftelijk beveiligd bewaard. 

Artikel 5. Dossier

De wet vereist dat er een cliëntendossier wordt bijgehouden. Cliënt heeft recht op
inzage van zijn/haar dossier op een in overleg met therapeut gekozen moment. Als volgens cliënt 
onwaarheden in het dossier staan, dan mag cliënt schriftelijk en met onderbouwing verzoeken deze
onjuistheden te verwijderen. 
De wettelijke bewaartermijn van cliëntdossiers is 15 jaar.

Artikel 6. Derden

Informatie aan derden wordt door Kleurrijk Bestaan alleen verstrekt indien dit het
therapeutisch proces ondersteunt. Dit gaat altijd in overleg met cliënt en pas na
schriftelijke toestemming van de cliënt.

Artikel 7. Klachten

Eventuele klachten die betrekking hebben op de ontvangen therapie worden getracht
eerst met Kleurrijk Bestaan op te lossen. Mocht desondanks de klacht blijven bestaan,
dan kan cliënt zich richten tot de beroepsvereniging de NFG.

Artikel 8. Afzeggen gesprekken

Gemaakte vervolgafspraken dienen minimaal 24 werkuren van te voren te worden
afgezegd. Dit kan telefonisch op het voor cliënt bekende nummer dan wel per e-mail
op het voor cliënt bekende mailadres. Een afspraak voor maandag dient dus op de
voorgaande vrijdag te worden afgezegd. Cliënt is dan geen kosten verschuldigd. Bij
afzeggingen korter dan 24 werkuren of bij onaangekondigd niet verschijnen op de
afspraak zal Kleurrijk Bestaan de volledige sessiekosten op cliënt verhalen.

Mocht de afspraak van de kant van Kleurrijk Bestaan onverwacht niet door kunnen
gaan, dan zal Kleurrijk Bestaan alles in het werk stellen om cliënt zo spoedig mogelijk
hiervan op de hoogte te brengen. Uiteraard zijn er dan voor cliënt geen kosten aan
verbonden. In overleg zal dan voor een nieuwe datum gekozen worden.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Kleurrijk Bestaan doet haar uiterste best om cliënt zo goed mogelijk te begeleiden.
Garanties om het door cliënt gewenste doel te behalen kunnen echter niet gegeven
worden. Tevens kan Kleurrijk Bestaan niet aansprakelijk worden gesteld voor
ontstane gezondheidsklachten tijdens of na de behandeling.
Kleurrijk Bestaan behandelt geen cliënten met persoonlijkheidsstoornissen of
psychiatrische stoornissen zoals beschreven in de DSM- IV of V. Mocht Kleurrijk
Bestaan na het intakegesprek of tijdens de behandeling dit vermoeden krijgen, dan
zal Kleurrijk Bestaan cliënt doorverwijzen naar de huisarts.
Het intakegesprek kan Kleurrijk Bestaan redenen geven om het
contact niet voort te zetten. Kleurrijk Bestaan zal haar besluit op dat moment nader
uitleggen aan cliënt.
Cliënt kan na de intake besluiten om niet in behandeling te gaan bij Kleurrijk
Bestaan. Cliënt zal op dat moment dit nader uitleggen aan Kleurrijk Bestaan.
Het beëindigen van de therapie op verzoek van cliënt wordt tijdens een sessie
kenbaar gemaakt. Bij schriftelijke opzegging wordt er nog één sessie gevolgd.

Artikel 10. Tarieven

Cliënt verbindt zich aan de van te voren hem/ haar bekend gemaakte tarieven voor
het intakegesprek en het behandeltraject. Mocht tijdens de behandeling het geldende
tarief wijzigen, dan wordt cliënt daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Artikel 12. Betaling

Facturen worden de week na het gesprek per mail naar cliënt verstuurd. Cliënt maakt
deze vóór het volgende gesprek naar Kleurrijk Bestaan over, doch maximaal 14 dagen
na het voorlaatste gesprek.

Artikel 13. NFG

Kleurrijk Bestaan is ingeschreven bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg
(NFG) onder registratienummer 9057113 en bij het Register Beroepsbeoefenaren
Gezondheids Zorg onder nummer 810136R en houdt zich aan de door de NFG
opgestelde beroepscode.